družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

KRAIN

úřední název: Svobodné vévodství Krain
panovník: vévodkyně Henrieta I. (v poljanském exilu)
hlavní město: Nový Blatred
správní rozdělení: 18 údělů (usedlostí)
další města: Gip
počet obyvatel: 15 tisíc (lidé 40%, trpaslíci 25%, elfové 20%)
vojsko: žádné, země je okupována ještěřími vojáky draka Rai-Vientiéneho
komodity: dřevo, uhlí, ocel
měna: poljanský dukát

Z HISTORIE KRAINU

Historie Krainu začíná v podstatě roku 295 Nového věku, kdy se na poljanském dvoře objevil lutský šlechtic vévoda Jens z Blatredu s celým svým dvorem a požádal tehdejšího vládce Poljany, vojvodu Celjakana III., o politickou ochranu. Jako důvody své žádosti uvedl pronásledování ze strany adernašského císaře. Ve skutečnosti však za jeho útěkem z vlasti stály spíše důvody ekonomické. Vévoda Jens byl totiž typický šlechtický dobrodruh, jenž v podivných obchodech s bergenskými trpaslíky přišel o téměř veškerý majetek a existenční starosti jej donutily hledat útočiště jinde.

Vztahy mezi Adernachem a Poljanou nebyly v té době zrovna ideální, a tak Celjakan III. podobnou záležitost uvítal. Vzal blatredského vévodu pod svoji ochranu a pověřil jej prozkoumáním neprobádaného území na východ Chustu za říčkou Uvou, o němž se ve starých knihách psalo jako o "zemi Krain". Jednalo se v podstatě o veliké, nepřístupné, hustě zalesněné údolí, obývané z velké části kancodlaky, orky a podobnou, lidem nepřátelskou havětí. Celjakan III. dal popud k vytvoření nového státu tím, že vybavil vévodu Jense pravomocí, díky níž mohl na jím prozkoumané a osídlené území přivést ty obyvatele Poljany, kteří toužili po novém životě, a následně jim vládnout. Dlouhodobé osvobození od daní je pak mělo přimět k obhospodařovávání získané půdy.

Mezi lidem na Chustu se rozkřikla zpráva o výpravě vévody Jense, a do jeho soukromé armády se hlásilo mnoho vysloužilých žoldnéřů, prostých lidí jakož i dobrodruhů, a pochopitelně také zločinců. Za vojskem měly postupovat vozy s osadníky. Během několika měsíců bylo takřka vše připraveno. Nejprve však bylo nutné si zemi vybojovat...

Během dlouhých sedmi let byly v tomto bohy zapomenutém kousku země položeny jakés takés základy státní správy. Vévoda Jens přežil všechny strasti válečných útrap, líté lesní bitvy s orky i nástrahy lesních elfů, a roku 302 Nového věku byl v sídelním městě Nový Blatred korunován z rukou poljanského vojvody Kolvakana jako vévoda Jens I.

MÍSTOPIS A USPOŘÁDÁNÍ KRAINU

Svobodné vévodství Krain leží v jakémsi nárazníkovém pásu mezi Poljanou a Zemí Černého krále. Ze tří světových stran je ohraničeno horami. Na severu a na východě jej masiv Stupňových hor odděluje od neprobádaných a nehostinných barbarských končin. Na jihu jej Černá vrchovina odděluje od knížectví lesních elfů. Pouze na západě tvoří říčka Uva přirozenou hranici s Poljanou. Krajina vévodství, původně nazývaného Nový Blatred, kterýžto název se však vžil pouze pro sídelní město, je prakticky celá tvořena zalesněnou pahorkatinou.

Krainu vládne vévoda, již tradičně korunovaný z rukou poljanského vojvody. Jako zvláštnost lze uvést, že v krátkém období let 394-402 NV seděl na trůně země drak Lármahuirré, jenž zabil vévodu Sigdala II. a sám se korunoval za vládce. Jeho samozvaná vláda nebyla nikdy poljanským vojvodou uznána a skončila nečekanou drakovou smrtí. Tato situace se bohužel opakuje i dnes, kdy vévoda Vihar II. byl zabit drakem Rai-Vientiénem, jenž se prohlásil za krále a dodnes zemi vládne pomocí jednotek podivných ještěřích vojáků, takzvaných drakoniánů.

HOSPODÁŘSTVÍ KRAINU

Krain je jak politicky, tak i hospodářsky nepříliš významná země, pouze místní ocel a zbraně z ní vyrobené si vydobyly uznání i v dalekých zemích. Jedná se totiž o ocel nejvyšší jakosti. Ještě za života Jense I. byla na severovýchodě země odkryta obrovská rudná žíla, která do Krainu přivábila množství trpaslíků. Právě díky jejich havířskému umění a kovářskému mistrovství se stala krainská ocel proslulou i za hranicemi Poljany.

OBYVATELSTVO KRAINU

Obyvatelé vévodství tvoří velice různorodou a vyváženou směsici. Barbaři, lidé, kudůci, elfové, trpaslíci, snad jen hobitů je v tomto drsném kraji pomálu. Mnoha lidem stále ještě v žilách koluje krev původních osadníků a jsou na to patřičně pyšní. V současnosti se však prioritou všech obyvatel stalo svržení samozvaného dračího vládce.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.