družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

ADERNACH

úřední název: Adernašské císařství
panovník: císař Galbelch III.
hlavní město: Soest
správní rozdělení: 6 korunních zemí
další města: Grasel, Nalgerk, Lingassen
počet obyvatel: 4 miliony
vojsko: 50 tisíc
komodity: zlato, stříbro, ocel
měna: adernašský zlatý

Přehled korunních zemí císařských

KRÁLOVSTVÍ ADERSKÉ

Ader, to jsou velkolepé starodávné hrady, chvat a shon přelidněných měst, ruch proslulých trhů, vysoké hrázděné domy v úzkých uličkách, cinkot kupeckých mincí a vrzání jejich vozů po cestách, hospody, kde není k hnutí, sídlo mnoha cechů a řádů, místo, kde se potkává celý svět.

Aderské království je v pravém slova smyslu nejrozvinutější středovou zemí, jejíž civilizace ovlivnila prakticky celý okolní svět. Válečné umění, nové vynálezy, bohaté zásoby zlata a stříbra a příslovečná píle místních lidí, to vše přispělo k mohutné kulturní, technické a v neposlední řadě i teritoriální expanzi, kterou završili Adeřané roku 34 vyhlášením Adernašského císařství.

KRÁLOVSTVÍ LUTSKÉ

Lutsko, toť země rytířské kultury, hrdinství, okázalosti a elegance, malebných vesnic a tajemných lesů, barevných erbů a vlajících praporců, rozmařilé nálady a rytířských turnajů, laškovných děveček a ovcí pasoucích se na zelených vršcích.

Pyšná lutská šlechta nemá aderské kupce a měšťany (jimž přezdívají "břicháči") příliš v lásce, a také lid svůj poddaný navádí, aby Adeřanům nehověl. Lutští se považují za vynikající válečníky, muže cti a spravedlnosti, kteří ovládají nejen meč, nýbrž i loutnu. Nutno dodat, že mnoha případech tomu tak je.

KNÍŽECTVÍ BERGENSKÉ

Bergen jsou temné a mlžné hvozdy táhnoucí se do nekonečné dálky, území barbarů - polonahých bojovníků a strašlivých druidů, krvavých obřadů a starobylých run, kožešin a divokých lovců, vlhka, prastarých mýtů a nevracejících se císařských poslů.

Bergen je jakýmsi stigmatem adernašských dějin, otevřenou ranou, jež se již nikdy nezhojí. Zatímco vyklučené podhůří obývají osadníci osvobození doživotně od daní, chránění silným vojenským kontingentem, v lesích a na vrchovině vládnou původní barbarské kmeny, které jsou s císařem již po staletí v nepřetržité válce. Četné pokusy o její ukončení ztroskotaly, neboť barbaři požadují jediné – úplné stažení císařských. A to je pro vládce v Soestu nepředstavitelné.

VÉVODSTVÍ VITOLJUBSKÉ

Vitoljubsko je zemí, v níž se mísí kultura západu a východu, zemí kopců, bystřin, začarovaných lesních mýtin, zemních skřítků a babek kořenářek, ale i polorozpadlých hradů tyčících se nad zemskými stezkami.

Vitoljubští vládci kdysi bývali vazaly poljanského panovníka, a také zdejší lid hovořil jazykem bližším Poljancům. Dnes je Vitoljubsko údělným lénem císařova prvorozeného syna, tzv. prince. Přestože si zdejší lid ze všeho nejradší hledí svého, tedy hlavně ovcí a brambor, v minulosti ve Vitoljubsku vypukaly ty nejostřejší a nejsurovější lidové nepokoje, před nimiž šlechta utíkala přes kopce až do Drangenu či Aderu.

MARKRABSTVÍ ERKONSKÉ

Erkonsko je zemí vysokých topolů na hrázích rybníků, dětí v bílých košilích, výskajících u náhonu, kapřích šupin lesknoucích se na rybářově dlani v ostrém podzimním slunci.

Místní jsou ostatními národy Adernachu vysmívaní jako velmi prostí a bezelstní lidé, kteří jsou navíc velmi pomalí. Poutník zavítavší do těchto končin sám brzy přijde na to, že na těchto pomluvách skutečně bude něco pravdy, leč zjistí také, že Erkonci jsou rovněž velmi milí a pohostinní lidé. Proto se v sídelním městě markrabství Lingassenu nachází císařova letní rezidence a je veřejným tajemstvím, že se zde císař cítí mnohem lépe, než u svého dvora v Soestu.

JUTMARKA

Jutmarka, to jsou močály v podhůří kopců, jsou to prastaré duby, jejichž kořeny ještě před nedávnem kropila krev rejtarů, jsou to zlaté doly, v nichž se po kolena ve vodě pachtí poloslepí trpaslíci. Je to nešťastný kraj – ale nebylo tomu tak vždy...

Jutmarka neboli Hraniční marka je nejmladším klenotem v císařově koruně – byla připojena teprve roku 497. Jde o oblast násilně vytrženou z území Dolní Bukoviny a nedávná válka zanechala na její tváři nesmazatelné stopy. Oblast je spravována z lutského Toranu a všechno je zde podřízeno rychlé a efektivní těžbě zlata v severním podhůří Klučenin.

VÝZNAMNÁ DATA ADERNAŠSKÝCH DĚJIN

NV SV DĚJINNÁ UDÁLOST
5090 Uzavřena dohoda mezi vandarionskými elfy a Dernachy o svobodném průchodu Vandarionem
5100 Část Dernachů pod vedením Goedecha V. Otce se usazuje v jižním povodí řeky Orden, další pokračují k jezeru Londelin, Hraničním horám a Zubřímu hvozdu, někteří až do pohoří Goran.
V Poljaně umírá vojvoda Sivokan II. Chrabrý
5268 Dernachové usazení u řeky Orden zakládájí království Agdder, později nazývané Ader, prvním králem je Berchtolad I. Spravedlivý
5294 Dernachové na západ od Zubřího hvozdu zakládají Lutské království, prvním králem je Lechnam I. Dřevorubec
5296 Oblast obývaná Dernachy zvaná Erkonsko je připojena jako markrabství k Aderu. Prvním aderským králem korunovaným erkonským markrabětem je Loghen I. Starý. Někteří Erkonci pak odplouvají po jezeře Londelin do země Tauer.
5372 Po smrti lutského krále Melharta II. Jednorukého je lutským králem korunován Alerch I. Rudooký, král aderský a markrabě erkonský
5403 Goranští Dernachové zakládají království Goran
5435 Aderská, lutská a erkonská vojska poráží voje spojených bergenských kmenů a obsazují Bergen
5437 Galbelch I. Černý, král aderský a lutský a markrabě erkonský, se prohlašuje knížetem bergenským
0 5441 Svět v rozvratu, v Adernachu občanská válka...
Zásah bohů - Narovnání jazyků
34 5475 Aderské království zakončilo proces podrobování okolních zemí vyhlášením císařství Adernach, prvním císařem je Dalarhalt I.
46 5487 Adernašský císař Borkhad I. Dobyvatel obsazuje Kortrijk a uděluje mu titul velkovévodství
78 5519 Adernaští šlechtici si podmaňují Drangen, jenž je prohlášen vévodstvím
97 5538 Adernach válčí s Dolní Bukovinou v tzv. Bukovinských válkách
100 5541 Drangenští povstali proti útlaku adernašské šlechty
101 5542 Adernach je i přes značné úspěchy nucen ukončit válku s Dolní Bukovinou
112 5553 V Kortrijku začíná povstání proti Adernachu defenestrací císařského místodržícího
166 5607 Drangen získává na Adernachu nezávislost jako vévodství, Gothard I. Drakobijec na trůně
169 5610 Kortrijk získává na Adernachu nezávislost jako království, prvním králem je Lothaar I.
298 5739 Adernašský císař Galbelch II. Vlkobijec útočí na Poljanu a zabírá Vitoljubsko
497 5938 Adernašský císař Datharold IV. válčí s Dolní Bukovinou, a po bitvě u Razdaru získává Hraniční hory

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.