družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Volba vůdce byla ve Vukogvazdské družině vždy palčivým problémem, a to nejen ve světě postav, ale i hráčů. V podstatě se zde střetávaly dvě naprosto odlišné tendence nazírání vůdce.

Jedna spočívala v představě vůdce silného, jenž družině vládne nesmlouvavě a tvrdě. Všichni jej musí poslouchat, i kdyby přikázal cokoliv, smí trestat provinilce a dělit podle uvážení získané poklady. Na svá bedra bere nejen veškerou zodpovědnost, ale také největší díl zlata. Druhá představa vykreslovala vůdce demokratického, jenž o důležitých věcech dává hlasovat a jehož vůdčí role je založena na přirozené autoritě. Takový vůdce dělí kořist či odměnu buď na rovný díl, nebo podle dohody s jednotlivými družiníky.

Postupem času (zhruba tak od osmého dobrodružství) se v družině ustálil zvyk volit si vůdce pouze na jednotlivé výpravy. V období mezi jednotlivými dobrodružstvími či úkoly si každý směl dělat co chtěl, pouze o zařízení Pevnosti či nákupech potravin do její spižírny rozhodoval Správce, kterým byl až do své smrti roku 500 barbar chodec Lopin. Tuto funkci po něm převzal barbar čaroděj Rinvit, po něm člověk chodec Hynek. Další tradicí se stali pobočníci, potažmo zástupci, které si z řad družiny vybíral zvolený vůdce. Většinou se jimi stávali ti, kteří v hlasování skončili na druhém místě.

Na následujících řádcích jsou uvedeny výsledky dosavadních hlasování o vůdci Vukogvazdské družiny včetně shrnutí následného působení zvoleného vůdce.

PRVNÍ ELIENSKÉ HLASOVÁNÍ (V. dobrodružství)

Toto hlasování se uskutečnilo v dubnu roku 497 v elienském hostinci U šedivého osla na návrh Jokedita. Podle něj družina potřebovala vůdce, aby v měsíční lhůtě nalezla z Drvetu odcizený kouzelný náhrdelník a sebe tak očistila od křivého obvinění z jeho krádeže. Tajné volby pomocí lístků se účastnili kudůčka alchymistka Meoda, člověk válečník Jokedit, barbar hraničář Lopin, barbar kouzelník Rinvit a hobit hraničář Madok. V hlasování zvítězil Rinvit, jenž obdržel čtyři hlasy z pěti. On sám volil Jokedita.

Jedenadvacetiletý Rinvit se role vůdce ujal s nepříliš velkým nadšením. Jako zastánce úplné svobody každého jedince se mu zadávání příkazů protivilo, a proto nechával o mnohých svých návrzích hlasovat. Byla mu vytýkána přílišná nerozhodnost a opatrnost, na druhou stranu nikdy nikoho svým rozhodnutím nepoškodil. Jeho role vůdce skončila oficiálně až v Čarohvozdu, avšak již po vyhoštění z Laskenu a odchodu Jokedita a Borona dal svým zbylým družiníkům najevo, že svoji funkci považuje za ukončenou.

HLASOVÁNÍ PO NÁVRATU Z ČAROHVOZDU (VIII. dobrodružství)

K tomuto hlasování došlo koncem června roku 497, poté, co byli dobrodruzi přeneseni časoprostorovou branou z Tierogvazdu do Vukogvazdu. Odehrálo se v tábořišti družiny u Kosťovy mohyly po naléhání Divouse, ale dopadlo zcela proti jeho představě. Účastnili se jej kudůčka alchymistka Meoda, elf zloděj Brelek, trpaslík kouzelník Divous, barbar hraničář Lopin, barbarka válečnice Gereta, barbar kouzelník Rinvit a trpaslice alchymistka Gudrun. Volba neproběhla tajným hlasováním, ale tak, že Rinvit navrhl za vůdce Lopina, který družinu již vedl při plnění čarohvozdského úkolu. Oponoval mu Brelek, jenž by v čele družiny viděl raději právě Rinvita. Hlasovalo se veřejně, ze šesti účastníků byli tři (Rinvit, Meoda, Gudrun) pro Lopina, dva (Divous, Brelek) pro Rinvita. Gereta s Lopinem se hlasování zdrželi.

Zvolený Lopin vůdcovství přijal a za svého pobočníka vyjmenoval Rinvita. Výběrem zástupce tak dal základ tradici, které se pak drželi všichni zvolení vůdci. Téměř dvaadvacetiletý hraničář měl s vůdcovstvím jisté zkušenosti z Čarohvozdu, avšak ohlasy na jeho působení se zdály být spíše rozpačité až záporné. Věčným kritikem Lopinova vůdcovství se stal trpaslík Divous a zůstal jím až do své smrti. Lopinově popularitě neprospívala jeho náklonnost k alkoholu, zamlklost a téměř neustávající zachmuřenost. K jeho kladům zase náležela schopnost vzít ve správnou chvíli věci do svých rukou. Záleží na činech, ne na slovech - tak by se snad dalo shrnout jeho vůdcovské krédo.

Den po jeho zvolení družina doputovala do své Pevnosti, kterou nalezla obsazenou družinou barbara Groga. S tou se Lopinova družina dohodla na spojení a dne 29. června 497 všech dvanáct dobrodruhů založilo Vukogvazdskou družinu. Lopin se stal jejím prvním vůdcem a svůj mandát složil až po návratu družiny ze Země Černého krále.

HLASOVÁNÍ PŘED VÝPRAVOU DO MORŮNIE (XI. dobrodružství)

Poté, co Vukogvazdští dostali od Knížecí družiny z Cearty nabídku doprovázet karavanu kupce Jorise do Morůnie, došlo k hlasování o tom, kdo nastoupí na místo uvolněné Lopinem. Hlasování se neúčastnili Lopin, Xanthin, Purin, Tesla a Meoda, neboť ti do výpravy nenastoupili, a člověk válečník Tangerd, jenž hlasovat odmítl. Hlasovalo tak pouze sedm dobrodruhů, a to tajnou volbou pomocí lístků. Byli to tito: barbar kouzelník Rinvit, barbarka válečnice Gereta, barbar válečník Grog, elf kouzelník Gindor, člověk alchymista Lothar, trpaslice alchymistka Gudrun a trpaslík alchymista Šilpašástra. Hlasování skončilo jasným vítězstvím Rinvita, pro nějž hlasovalo šest družiníků. Rinvit sám dal svůj hlas Lotharovi.

Ve svých necelých třiadvaceti letech byl Rinvit již mnohem vyzrálejším vůdcem, poučeným z chyb svých i Lopinových. Za své zástupce a pobočníky si vyvolil Lothara s Gindorem, za což byl kritizován Tangerdem. Přesto Rinvit získával stále větší rozhodnost, což se projevilo například tím, že pro družiníky na Jorisovi vymohl v průběhu cesty zvýšení odměny. Stinnou stránkou jeho vůdcovství bylo, že se těžko vyrovnával s kritikou, která ho mrzela a po níž se stával uzavřeným. Po neshodě s Tangerdem při obsazování skřetí pevnůstky dokonce válečníkovi hodlal předat velení.

Rinvitův mandát oficiálně skončil v listopadu roku 499, kdy při výpravě v Drangenu družina volila vůdce znovu.

DRANGENSKÉ HLASOVÁNÍ (XIV. dobrodružství)

Tohoto hlasování se účastnilo osm dobrodruhů - barbar čaroděj Rinvit, barbarka šermířka Gereta, elf kouzelník Gindor, člověk hraničář Sagamor, trpaslík alchymista Šilpašástra, elfka hraničářka Goneril, člověk zloděj Arbas a člověk válečník Medvěd. Volilo se tajně pomocí lístků. Při hlasování došlo k situaci, kdy se pomalejší Medvěd svěřil Arbasovi, že neví, co má s lístkem udělat. Zlomyslný Arbas mu řekl, ať mu svůj lístek dá, a napsal na něj Medvědovo jméno. Stejně tak hlasoval i na svém lístku, a tak se stalo, že neznámý nováček Medvěd získal dva hlasy z osmi. Sám Arbas dostal jeden hlas od Rinvita, který mu důvěřoval. Zbylých pět hlasů volilo právě Rinvita.

Čaroděj se tak ve svých čtyřiadvaceti letech stal již potřetí vůdcem družiny a v podstatě pokračoval ve svém mandátu získaném před výpravou do Morůnie. Za své zástupce a pobočníky si vybral svoji snoubenku Geretu a trpaslíka Šilpašástru. Podle některých se Rinvit v tomto dobrodružství snad nejvíce přiblížil ideálu vůdce. Jeho vůdcovství trvalo až do května roku 500, celkem tedy více než dva roky.

DUBOVARSKÉ HLASOVÁNÍ (XV. dobrodružství)

Toto hlasování proběhlo na statku nedaleko města Sredenu počátkem května roku 500, kdy se šest členů Vukogvazdské družiny vydalo na obry sužující Dubovarskou oblast. Účastnili se jej barbar chodec Lopin, barbarka šermířka Gereta, člověk válečník Tangerd, člověk hraničář Sagamor, trpaslík alchymista Šilpašástra a barbar válečník Vincent. Před hlasováním došlo k jistým zákulisním jednáním vyvolaným Tangerdem, který se obával zvolení Lopina. Při veřejném hlasování zvítězil Sagamor, jenž získal tři hlasy (od Tangerda, Lopina a Gerety), druhý skončil Lopin s dvěma hlasy (od Vincenta a Šilpašástry) a třetí Tangerd, pro nějž hlasoval Sagamor.

Sagamor se tedy ve svých třiatřiceti letech chopil vytoužené příležitosti. Za svého zástupce si vyvolil Tangerda, ačkoliv před hlasováním slíbil pobočnictví Geretě, pokud tato bude hlasovat pro něj. Sagamorovo vůdcovství se dá považovat za první, byť nepříliš vydařený pokus o uskutečnění tzv. vlády pevné ruky. Přestože vždy u vůdců volal po rozhodnosti, sám touto vlastností neoplýval, zato byl mnohdy až příliš roztržitý. Přesto si pod jeho vůdcovstvím družina vedla slušně a své dobré povahové vlastnosti prokázal ve chvíli, kdy se rozhodl vypitím čarovného lektvaru sestoupit do podsvětí pro zesnulého Lopina, který zemřel díky neuposlechnutí vůdcova rozkazu. Tento kladný dojem si ale u některých družiníků pokazil při rozdělování získaného pokladu, kdy sobě jako vůdci přidělil největší díl, přestože zásluhy na zdaru akce nesli očividně jiní.

HLASOVÁNÍ V MORTISOVĚ ZAJETÍ (XVI. dobrodružství)

Tato volba vůdce se odehrála narychlo a netradičně v podzemních kobkách nekromanta Mortise v polovině června roku 500. Přestože za dramatických okolností, samo dramatické nebylo. Nový družiník půlelf kouzelník Wolf hlasovat odmítl, stejně jako člověk hraničář Xanthin. Člověk šermíř Tangerd a trpaslík alchymista Šilpašástra požadovali, aby se funkce vůdce ujal barbar čaroděj Rinvit. Ten souhlasil, když mu dodatečně svoji důvěru projevil i Xanthin.

HLASOVÁNÍ PŘED VÝPRAVOU ZA OLTÁŘEM NOCI (XIX. dobrodružství)

Tohoto hlasování se účastnilo pět družiníků, kteří se rozhodli podstoupit nelehkou výpravu za Oltářem Noci. Byli to barbar čaroděj Rinvit, trpaslík pyrofor Šilpašástra, kroll bojovník Daron, člověk kouzelník Erik a člověk hraničář Hynek. V průběhu samotné volby se jasně zrcadlí skutečnost, že se tito družiníci ještě příliš neznali. Daron se Šilpašástrou volili Rinvita, ten volil Šilpašástru, zatímco Erik s Hynkem volili sebe navzájem. Rinvit byl tedy již popáté zvolen vůdcem a pod jeho vedením družina úkol zdárně vyplnila.

HLASOVÁNÍ VE SKŘETÍ VINICI (XX. dobrodružství)

Volba vůdce se stala nutností poté, co se dohadování o dalším postupu stalo pouze neústupnou výměnou názorů mezi rozvaděnými družiníky Arbogastem a Daronem. Dohodnutá pravidla tajného hlasování umožňovala, aby každý z pěti hlasujících mohl volit i sám sebe. Před hlasováním vyvinul člověk hraničář Hynek jisté přesvědčovací aktivity, a tak se stalo, že pro něj hlasovala elfka sicco Tesla. Tím, že hlasoval pro sebe, získal dva hlasy. To samé se však podařilo člověku kouzelníkovi Erikovi, jenž kromě svého získal i hlas krolla bojovníka Darona. Trpaslík zloděj Arbogast nehlasoval pro nikoho. Při soukromém rozhovoru se oba zvolení Erik a Hynek dohodli na tom, že se vůdcem stane Hynek, zatímco Erik bude jeho pobočníkem. Mladý hraničář se tak po Lopinovi, Rinvitovi a Sagamorovi stal teprve čtvrtým zvoleným vůdcem v dějinách Vukogvazdské družiny.

Hynkovo vůdcovství však trvalo pouze necelý týden. Pod jeho vedením družina odhalila tajemství nedostavěné hrobky trpasličího čaroděje a vyzvedla největší poklad v dějinách Vukogvazdské družiny, zároveň však nechala vesnici napospas netvorům, kteří z ní vylezli...

DRUHÉ ELIENSKÉ HLASOVÁNÍ (XXI. dobrodružství)

Před řešením úkolu záhadně mizejících elienských lodí se v hostinci U zlaté korouhve konala volba vůdce družiny. Tajného hlasování, v němž měl každý právo volit sebe, se účastnili barbar čaroděj Rinvit, elfka sicco Tesla, člověk mág Erik, kroll bojovník Daron, člověk zloděj Fýrmund, člověk válečník Rinald a člověk zloděj Sisko. Zvolen byl Rinvit, pro nějž hlasovali Erik, Daron a Rinald. Na druhém místě skončil Daron, jemuž svůj hlas odevzdali nováčci Fýrmund a Sisko. Tesla dala svůj hlas Erikovi, Rinvit Tesle. Rinvit si za své pobočníky vyjmenoval Teslu s Erikem.

Pod Rinvitovým autoritativním vůdcovstvím družina odhalila původce ztroskotání a sprovodila jej ze světa. Při rozdělování získaného zlata Rinvit poprvé rozděloval podle toho, jak se kdo při plnění úkolu snažil, zatímco dříve bylo jeho zvykem přidělovat každému stejný díl získané odměny.

HLASOVÁNÍ NA NEVELU (XXII. dobrodružství)

Po přijetí těžkého úkolu chustského zemana Stracha si družiníci v hodovní síni šlechticova hradu volili vůdce nadcházející výpravy. Tajného hlasování, v němž měl každý právo volit sebe, se účastnili elfka sicco Tesla, člověk mág Erik, kroll bojovník Daron, člověk hraničář Hynek, člověk válečník Rinald, kroll druid Skagen, člověk zloděj Sisko a půlelf zloděj Andar. Tesla před zahájením hlasování oslovila Hynka s Daronem, aby uvážili, zda nebude pro tak tajnou a nenápadnou akci, jaká byla zadána, nejlepší dát hlasy jí, kterýžto argument podtrhla skutečností, že země, na jejímž území má družina operovat, je osídlena nepřátelskými elfími rody a ona jako jediná ovládá jejich jazyk. Také Hynka upozornila na skutečnost, že před třičtvrtě rokem ve Skřetí Vinici dala po dohodě svůj hlas jemu. Ukázalo se, že tento malý zákulisní nátlak nebyl zapotřebí, neboť pro Teslu hlasovali nejen Hynek s Daronem, ale i Erik, Skagen a Andar. Rinald volil Erika a šprýmař Sisko opět Darona. Tesla si za své pobočníky určila Erika s Daronem.

HLASOVÁNÍ V OSTROŽSKÉM OPATSTVÍ (XXVI. dobrodružství)

Družiníci přijali úkol zjistit, proč do ostrožského opatství Řádu milosrdných bratří Křišťálového pramene již téměř rok nepřicházejí žádné zprávy z jejich kláštera na svaté hoře Melk. Před výpravou do Sněžných hor se družina sešla v klášterní cele mága Erika, aby se uradila o vůdci pro tento úkol. Hlasování se zúčastnili člověk mág Erik, člověk chodec Hynek, elfka sicco Tesla, člověk šermíř Rinald, barbar bojovník Šerek, kudůk alchymista Basil Stein i nový člen hobit hraničář Bran Bral. V tajném hlasování směl každý volit sebe. Volba skončila těsným vítězstvím Erika - získal tři hlasy (od Šereka, Basila a Rinalda). Po dvou hlasech obdrželi Tesla (od Erika a Brana) a Hynek (od Tesly a sebe). Za svého pobočníka si Erik vybral Šereka.

Vůdce však nebýval vždy oficiálně zvolen. Mnohdy stačilo, aby si autoritu získal přirozeným způsobem, jindy zase někteří dobrodruzi jednali ve jménu ostatních, přičemž tito si o samozvaném vůdci mysleli svoje a poslouchali jej jen pokud jim to vyhovovalo.

V prvním dobrodružství, které se odehrávalo na Klučeninské vrchovině v Dolní Bukovině, se jakýmsi přirozeným vůdcem stal člověk kouzelník Kheredok. Rozhodl se, že bude ostatním velet, a ti proti ničemu neprotestovali. Pouze člověk hraničář Dargos jej odmítl poslouchat a vydal se (jak se to u něj stalo zvykem) svou cestou.

Slibně se rozvíjející kariéru Kheredokovu však záhy překazil kyj krolla Zafora, a tak ve druhém dobrodružství převzala iniciativu v družině Kheredokova pobočnice, žena zlodějka Myrzagul. V lutském Toranu úspěšně vedla zbytek družiny a odmítala vzít na vědomí její nové tváře. Ty se však prosadily zanedlouho, a to při vyšetřování únosů dětí ve vsi Starý Důl. Při závěrečné výpravě za stvůrami z opuštěného dolu převzal vůdčí roli barbar kouzelník Rinvit po návrhu člověka válečníka Jokedita.

Ve třetím dobrodružství, takzvané Štvanici za Striglavem, se zpočátku vůdcování ujal elf kouzelník Nargaladin, ale po jeho smrti družina postupovala dál bez vůdce, aniž by to nějak překáželo jejím záměrům. Naopak, vedla si kromobyčejně úspěšně.

V dobrodružství čtvrtém vedl družinu sám zadavatel úkolu, elfí čaroděj Mlatohor. Po splnění úkolu a jeho tajemném zmizení se cestou domů v roli vůdce opět ocitl ze studií se navrátivší Rinvit. Ten byl také legitimně zvolen v dobrodružství pátém při takzvaném Elienském hlasování. Jako vůdce působil až do přijetí úkolu čarohvozdských dryád, kdy požádal o vedení družiny barbara hraničáře Lopina, neboť sám se plnění úkolu neúčastnil.

Hraničář Lopin byl pak zvolen při hlasování po návratu z Čarohvozdu a funkci složil po návratu z první výpravy ze Země Černého krále. I v desátém dobrodružství, totiž při Zimní výpravě do Vukogvazdu, však plnil roli přirozeného vůdce, i když se mu snažil vcelku úspěšně sekundovat barbar válečník Grog.

Grogovy ambice však skončily jeho smrtí při jedenáctém dobrodružství v Morůnii, kdy družinu opět vedl legitimně zvolený Rinvit. Jeho vůdcovství pak trvalo až do patnáctého dobrodružství, kdy předal pomyslné vůdcovské žezlo Sagamorovi, neboť se výpravy na dubovarské obry neúčastnil.

TABULKA VŮDCŮ VUKOGVAZDSKÉ DRUŽINY
tažení vůdce / zástupce místo volby datum volby
8.–9. Lopin / Rinvit Kosťova mohyla, Vukogvazd červenec 497
11. Rinvit / Lothar, Gindor Pevnost, Vukogvazd březen 498
14. Rinvit / Gereta, Šilpašástra Severní Drangen listopad 499
15. Sagamor / Tangerd břeh Hrtaru naproti vsi Srbinka, Mladeč květen 500
16. Rinvit / Šilpašástra, Tangerd Mortisova laboratoř, Goran červen 500
19. Rinvit / Šilpašástra, Daron Pevnost, Vukogvazd září 501
20. Hynek / Erik dům čaroděje Kerhače, Skřetí Vinice, Drvet leden 502
21. Rinvit / Tesla, Erik hostinec U zlaté korouhve, Elien květen 502
22. Tesla / Erik, Daron hrad Nevel, Chust říjen 502
26. Erik / Šerek Ostrožské opatství, Krivodar říjen 503

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.