družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

"Draků jindy chodilo po zemi víc než lidí dnes, a to je věru složité počítání. Nebeským sférám ani slovutným mágům přesto není dodnes známo, proč toto vznešené plemeno dračí zaznamenalo před tisíci lety takový úbytek..."
Asgar Averonský - O plemeni starém, ba nejstarším

Nikdo se zřejmě nikdy nedozví, jaké byly první bytosti, které kdy chodily po našem světě. Nikdo se už asi nedozví, zda to byl hmyz, ryby nebo třeba syslové. My však po tom nebudeme pátrat, spíše si řekneme, jaké bylo první moudré plemeno, ona kombinace ducha a hmoty, kterou demiurg pro svět stvořil. V tom jsou totiž všichni učenci zajedno. Byli to draci.

DRACI

Draci jsou pro ostatní plemena již odnepaměti symboly moci, moudrosti, vznešenosti, ale také neomezené síly a krutosti. Rozliční mudrci našeho světa, ať již elfové či lidé nebo barbaři, pátrali po místě, oblasti nebo zemi, z níž draci pocházejí. Někteří soudili, že pravlast draků leží na severovýchod od dernašsko-ludenských království, daleko a daleko v bájných panenských krajích Kivoru a Dernavonu. Učenci Jezerní říše zase viděli pravlast draků na dně Vesparského jezera. Jiní soudili, že draci pocházejí z nebeských sfér, odkud sestupovali na zem a učili se ovládat magii berouc na sebe hmotnou podobu. Jistá však není ani jedna z těchto teorií. A sami moudří draci, kteří svůj původ jistě dobře znají, se s mladšími plemeny jen neradi dělí o svoji moudrost.
Draci osídlili svět sličný, nedotčený, obývaný pouze divokou zvěří, která jim sloužila k potravě. Brzy objevili magii a naučili se ji používat. Pousloužil jim k tomu dar řeči, jejíž síla se projevila právě při vymýšlení kouzel a dodnes zůstala jejich prazákladem. Někteří draci však nebažili po větším poznání magie, odloučili se od svých prvních druhů a vydali se do jiných krajů, kde zdivočeli. Pozbyli schopnosti mluvit a jejich kouzla vyvolávaná pouze myslí nebyla tak silná. Draci jsou velice dlouhověcí, někteří snad i nesmrtelní.

OBŘI

Jako první zkřížili drakům cestu obři - druhé plemeno našeho světa. Obři byli velcí a hloupí. Obývali jeskynní dómy a místa pod skalními převisy. V průběhu věků se původně samotářští obři sloučili do početných kmenů, které žily odděleně a roztroušeně po celém světě. Obři se stali prvními sousedy a také nepřáteli draků. Tajně přepadali dračí hnízdiště a kradli dračí vejce, která pro ně představovala výtečnou pochoutku. Draci se však bránili, a v důsledku toho začalo obrů postupně ubývat. Již v době, kdy byli stvořeni upíři, neobývalo svět zrovna veliké množství obrů, ba naopak, byli spíše na vymření.

UPÍŘI

Upíři představovali po obrech druhou humanoidní rasu. Tak jako obři byli dlouhověcí, takže mohli žít i stovky let. Narozdíl od obrů však byli o mnoho menší, výrazně inteligentnější a zakrátko ovládli magii. Upírů bylo mnoho druhů. Živili se krví divoké zvěře a v dobách nedostatku i svojí vlastní. Zpočátku obývali jeskyně a lesy, ale postupem času ovládli umění stavitelství. Vybudovali první sídliště, to jest skutečné domy a hrady, po kterých však do dnešních časů zbylo jen pramálo památek. K jejich nejvýznamnějším objevům patří umění hvězdopravectví a vynález písma. Pád upírů však přišel s příchodem elfů. Přestože upíři byli silnější a ti nejmocnější z nich byli elfími zbraněmi nezranitelní, elfové zejména díky magii nakonec nad upíry převládli. Postupem věků se upíři stáhli do nedostupných míst, kde se skryli a připravovali na odvetu. Jejich krutost a nesnesitelnost se stala takovou, že hon na upíry pokračoval i po příchodu dalších ras, a tak v současné době jsou upíři na pokraji vyhynutí. Alespoň se to říká...

ELFOVÉ

Zakrátko poté, co byli stvořeni elfové, došlo k jejich prvním střetům s upíry. Dalo by se říci, že elfí národ se zrodil v boji proti upírům. První elfové žili v lesích, v domech, které si vystavěli v korunách stromů, a upíři pro ně představovali největší nebezpečí. V mnoha zemích se dodnes traduje pořekadlo, že elf je proto slabý, neboť již od kolébky mu upír krev vysával. Také proto tak rychle první elfové ovládli magii a vynalezli první složitější zbraň, kterou byl luk. Naučili se rovněž opracovávat kámen a vyrábět z něj jednoduché sekyry. Elfí válečníci ve skupinách přepadávali kamenná sídla upírů, aby se mstili za zadávené děti, a elfí kouzelníci vymýšleli nová a nová ochranná zaklínadla proti upírům. Postupem času elfové nad upíry zvítězili a přivlastnili si jejich vynález písma. Zejména díky jemu se elfové později stali nositeli vzdělanosti pro ostatní rasy. Úpadek elfů nastal s příchodem lidské rasy...

SKŘETI

Ač se to dnes zdá skoro neuvěřitelné, skřeti nebyli vždy tak proklínanou a všemi nenáviděnou rasou. Tou se stali až poté, co se dostali pod vliv temných bohů. Ze skřetů se vyvinuli orkové, goblini, sarkoni a stolini, ale také vodní skřeti, gnóbové a gnómové, kteří pod nadvládu temnoty neupadli. Skřeti zpočátku obývali všechna možná prostředí, od skal a hor přes lesy a údolí až po pobřeží a močály. Nebyli však tak inteligentní ani velcí jako elfové a živili se spíše sběrem plodů než lovem. To však jen do té doby, než od elfů získali první zbraně. Již pod vlivem temných bohů se začali dopouštět ukrutností na elfech a později na dalších plemenech. Také proto jsou dodnes pronásledováni a nelítostně hubeni. Přesto jich však neubývá, ba zdá se, že jich po světě chodí stále víc a víc. Skřeti a jejich ostatní druhy jsou prvními takzvanými krátkověkými rasami - dožívají se věku čtyřiceti let

TRPASLÍCI

Trpaslíky snad rovněž není nutno nijak představovat. Stejně jako skřeti jsou menší postavy, ale mnohem houževnatější. Rodí se již s vousy, které jsou po zbytek jejich dlouhého života jejich nejdůležitější ozdobou. K tomuto plemeni se váže jeden významný objev, a to vynález těžení a zpracování kovů. Díky němu prosluli a vynalezli mocnější zbraně, jako byly meče a hlavně obávané sekyry. Vymysleli také vlastní písmo, původně tajné, jež mělo kouzelnou moc. Touto mocí pak obdařovali výrobky svých kovářských dílen. V dnešní době jsou trpaslíci velmi rozšíření a obývají podzemí zejména v horách a podhůřích s rudnými ložisky. Dožívají se až 250 let.

BARBAŘI

Druhá krátkověká rasa, zato však obdařena vyšší a silnější postavou. Barbaři zpočátku obývali hory a podhůří, ale v současné době se rozšířili po celém světě. Nejsou tak inteligentní jako elfové, ale rozhodně více než trpaslíci, od kterých převzali jejich písmo. Již od dávných dob válčili se skřety, elfy a později s krolly. Dožívají se zhruba 80 let, jsou však známi i století jedinci. Nyní jsou po lidech nejrozšířenější rasou na světě.

[podrobněji o rase barbarů pojednáváme v oddíle summa]

LIDÉ

Lidé jsou nejrozšířenější, byť krátkověkou rasou. Jsou podobní barbarům, jen nejsou tak mohutní, mají vyšší čelo a méně vystouplé lícní kosti. Již od svého stvoření se učili od starších ras a brzo se jim v mnohém vyrovnali. Pronikli do magie, kovářského umění, vytvořili si vlastní písmo. Poté se obrátili proti elfům, a dlouhá století s nimi vedli úporné války o životní prostor. Tyto boje skončily ústupem elfů, kteří nyní žijí v ústraní, zatímco lidé světu dominují.

LYKANTROPOVÉ

K stvoření této rasy se váže prastará legenda o temném údolí Irion. Moudří našeho světa se domnívají, že jistá část prvních lidí pronikla do hvozdu v tomto údolí. Hvozd však projevil svoji nelibost a nezvané návštěvníky potrestal kletbou. Prokletí jedinci získali schopnost měnit se v různá zvířata a v záchvatech zuřivosti zabíjeli či zraňovali své bližní. Postiženým se postupem času podařilo tyto záchvaty zvládnout, ale kletba se ve formě nemoci přenesla i na další lidi, kteří s nimi přišli do styku. Tak se po světě rozšířila první rasa, jejíž stvoření nebylo dílem demiurga, ale světa samého. Stala se obávanou a rovněž nelítostně mýcenou. Podrobněji o ní bude pojednáno v samostatném oddíle.

KROLLOVÉ

Krollové jsou nejmladší a nejhloupější krátkověkou rasou. Dožívají se zhruba 70 let. Nejsou dobří v magii a jejich stvoření je velkou záhadou. Objevili se v horách a již od svého zrodu se utkávali s barbary a trpaslíky. V dnešní době jsou rozšířeni i v nížinách a lesích.

PŮLELFOVÉ

Tato rasa vznikla splynutím části elfů s lidmi. Nejsou nesmrtelní jako elfové, dožívají se lidského věku, zato jsou v mnoha ohledech výjimeční. Obývají nejvíce lesy a někdy i města.

HOBITI

Hobiti bývají většími plemeny nazýváni půlčíky - to pro svůj malý vzrůst. Jsou nejmladší původní rasou. Jsou dlouhověcí, dožívají se až sta let. Založením jsou spíše zemědělci a řemeslníci, než lovci a válečníci. Mají také dobrý smysl a nadání pro obchod. Jsou mírumilovní a obývají svá sídliště v nížinách a při březích řek.

KUDŮCI

Vznikli splynutím části hobitů s trpaslíky, stejně jako půlelfové jsou tedy umělou rasou. Dožívají se zhruba 150 lidských roků. Jsou houževnatí a rodí se mezi nimi jak silní válečníci, tak zruční řemeslníci. Obývají všechny druhy krajiny.

Pro věk ras v našem světě jsme dohodli tato pravidla, seřazená do přehledné tabulky. Věk je uváděn v rocích. Jednotlivá hesla snad není nutné upřesňovat, snad jen to, že "základ" označuje věk, v němž je jedinec té které rasy schopen vyrážet na výpravy, tedy účastnit se dobrodružství DrD, "starší věk" naopak určuje hranici, po jehož překročení by se jedinec dobrodružství pokud možno účastnit neměl. Položka "dožívá se" je stejně jako vše v životě relativní, v žádném případě nevylučujeme setkání se stoletým barbarským šamanem a podobně.

rasa
základ
plnoletost
střední věk
starší věk
dožívá se
elf
100
111
175
233
350
skřet
6
9
20
30
40
trpaslík
40
70
125
167
250
barbar
12
15
40
55
80
člověk
15
18
45
60
90
kroll
10
12
30
40
60
půlelf
25
30
80
110
160
hobit
20
33
50
67
100
kudůk
30
40
80
100
150

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.