družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

nový věk starý věk dějinná událost
4000 Elfové z Dol Eithel se vydávají na dlouhé výpravy do Vlčího hvozdu
4500 Lidé přicházejí na břeh Velkého jezera a zakládají budoucí město Aster
4498 Poljancům vládne vojvoda Srebrakan I. Veliký a vede svůj lid do nové vlasti
5000 Čarohvozd je osidlován lidmi
Poljanci se usazuji v oblasti mezi řekami Kremenem a Hrtarem
Dernachové pod vedením rodu Goedechů odcházejí ze své pravlasti, ležící na jihozápad od Horglundu, a vydávají se na severovýchod.
Další ludenské kmeny putují na severozápad k rozlehlým kopcům. Podle hlubokých hvozdů je země pojmenována Bukovina. Vůdce Preslav provolán vojvodou jako Preslav Medvěd.
5033 Preslav Medvěd umírá a nastupuje jeho syn Trojan, který si bere dceru Srebrakana I. Živu
5052 V Poljaně umírá legendární vojvoda Srebrakan I. Veliký, na trůn nastupuje Sivokan I. a útočí na Severní Valy
5061 Poljanský vojvoda Sivokan I. Sekera uzavírá smlouvu s barbarským vůdcem Hjelmem Rudookým o zrovnoprávnění Severních Valů s Poljanou
5065 Sivokan I. Sekera a Hjelm Rudooký umírají v boji s chustskou saní, Sivokan II. usedá na trůn, počátek nových bojů o podmanění Severních Valů
5072 Severní Valy se stávají podrobeným územím Poljany s rozsáhlou samosprávou
5075 Sivokan II. otevřeně vystupuje proti bukovinskému vojvodovi Trojanovi, který se dostal do úzkého kontaktu se severními národy a plně si vojensky podmanil hory mezi Poljanou a Bukovinou. Záminkou se stává titul vojvoda, který je údajně dědičný pouze v poljanském panovnickém rodě. Počátek odlišného vývoje obou zemí.
5090 Uzavřena dohoda mezi vandarionskými elfy a Dernachy o svobodném průchodu Vandarionem
5100 Část Dernachů pod vedením Goedecha V. Otce se usazuje v jižním povodí řeky Orden, další pokračují k jezeru Londelin, Hraničním horám a Zubřímu hvozdu, někteří až do pohoří Goran.
Výbojný vojvoda Trojan, zvaný již Stoletý, pobíjí v několika krvavých střetnutích kmeny Dernachů, které se rozhodly projít Bukovinou. Jejich velká část končí na západě u velkého jezera Londelin, pod formální nadvládou bukovinského panovníka.
V Poljaně umírá vojvoda Sivokan II. Chrabrý
5101 Na poljanský vojvodský stolec usedá Srebrakan II.
5111 Ramské spřísahání - smlouva čarohvozdských lidí a barbarů o společném boji proti elfům
Poljanský vojvoda Srebrakan II. Překrásný je zavražděn svým bratrem Kvašem, jenž je korunován jako Srebrakan III.
5121 Čarovci ve spojenectví s barbary z Pomezí vytlačují elfy z Čarohvozdu a dostávají se do podhůří Orlích hor - počátek střetů s Gartreňany
5129 Nesmrtelný a stejně tak bojovný bukovinský vojvoda Trojan Stoletý umírá a na trůn usedá jeho vnuk Rudivít.
5132 Poljanský vojvoda Srebrakan III. Bratrovrah umírá v bojích s elfy, na trůn nastupuje Srebrakan IV.
5136 Stařičký vojvoda Rudivít je oslepen svým vnukem Domivojem, který se nechává provolat vojvodou bukovinským. Rudivít téhož roku v zajetí umírá. V bukovinském vévodství tak začíná období později pojmenované Temná léta - přes století a půl krvavých převratů a zvěrstev ve vládnoucím rodu.
5141 Domivoj je při koupeli zajat a vykastrován družiníky vlastního bratra Křemysla. Ten se stává vojvodou.
5150 Křemysl jen o vlásek uniká vraždě a uchyluje se do exilu v Poljaně. Na stolec dosazen opět Domivoj. Je však ovládán syny Křemysla, kteří se po dobu loutkové vlády téměř vyvraždí navzájem. Mnoho z nich hledá podporu ve Zliči, Černozliči i dál.
5200 Města Elien a Aster se stávají provinciemi Jezerní říše
Bukovinští Dernachové se zbavují nadvlády bukovinského panovníka
5225 Jezerní pán Chakadze Krvavý se vydává na výpravu do Vlčího hvozdu
5227 Jezerní pán Chakadze Krvavý se vrací z výpravy do Vlčího hvozdu a přináší zprávy o množství skřetů, orků a goblinů tam sídlících
5244 Preslav III. Veliký nastupuje na bukovinský stolec a ukončuje Temná léta. Obnovuje staré sídlo Radegost a zakládá zde hlavní město Bukoviny. Díky výhodným smlouvám a sňatkům s okolními panovníky, jejichž dcery si berou jeho syny získává své odbojné bratry a jednoho po druhém nechává popravovat.
5257 Preslav III. Veliký obelstí Srebrakana V. a zmocní se tak jeho chráněnce - svého posledního žijícího bratra Budivoje, kterého popraví a slavnostně vyhlašuje seniorát v tzv. Svitku jednovlády Prohloubení nepřátelství mezi zeměmi
5261 Bukovinské kmeny Dernachů sjednocuje Harold I. Mocný a zakládá tak knížectví Dolní Bukovina. Začíná tzv. Věčná válka bukovinských Ludenů a Dernachů
5268 Dernachové usazení u řeky Orden zakládájí království Agdder, později nazývané Ader, prvním králem je Berchtolad I. Spravedlivý
5294 Dernachové na západ od Zubřího hvozdu zakládají Lutské království, prvním králem je Lechnam I. Dřevorubec
5296 Oblast obývaná Dernachy zvaná Erkonsko je připojena jako markrabství k Aderu. Prvním aderským králem korunovaným erkonským markrabětem je Loghen I. Starý. Někteří Erkonci pak odplouvají po jezeře Londelin do země Tauer.
5299 Umírá Preslav III. Veliký
5300 Umírá Harold I. Mocný. Věčná válka se mění ve válku studenou. Vládnoucí dynastie hledají oporu za hranicemi.
5333 Skřetí vojska draka Čebosara útočí z hlubin Vukogvazdu na Jezerní říši
5334 Smrtí Srebrakana VI. v Poljaně vymírá po meči dynastie Srebrakanovců, na trůn usedá zemský správce Ivajlo z rodu Krvičů
5339 Ivajlo Krvič je korunován jako vojvoda Ivajlokan I.
5340 Bratři Hynce a Břeslav Vjatovští zakládají první obchodní společnost v bukovinském přístavním městě Zbruč. Zahájení nové epochy pro většinu bukovinských obyvatel
5352 Ivajlokan I. umírá, na trůn je zvolen Bredakan I.
5357 Poljanský vojvoda Bredakan I. je poražen Dubovarskými v bitvě na Šachtomirském poli
5358 Poljanský vojvoda Bredakan poráží v červnu v bitvě na Soutoku Koltana, vládce Poříčí a podmaňuje si tuto oblast
Dubovarský velekněz Valtamon skládá v září hold Bredakanovi I., Dubovar je začleněn do Poljany
5364 Bredakan I. připojuje Mladeč k Poljaně
5371 Dansil, kníže vitoljubský, skládá hold poljanskému vojvodovi Bredakanovi I.
5373 Ve svém ležení umírá poljanský vojvoda Bredakan I. Dobyvatel, na trůn nastupuje jeho syn jako Bredakan II.
5372 Po smrti lutského krále Melharta II. Jednorukého je lutským králem korunován Alerch I. Rudooký, král aderský a markrabě erkonský
5381 Smrtí Bredakana II. v Poljaně vymírá dynastie Bredakanovců po meči
5382 Na poljanský trůn je zvolen vojvoda Lutyj I. a pokračuje v dobyvačných taženích na jih
5388 V bojích o bukovinský trůn je zličskému panovníkovi zastaven pohraniční Černoborský hvozd a Havranické knížectví
5394 Poljanský vojvoda Lutyj I. dobývá Drvet
5395 Skřetí voje draka Čebosara obléhají Drvet, Poljanští je pod vedením knížete Jehorilana odrazí
5396 Poljanský vojvoda Lutyj I. uděluje nový znak městu Drvetu, zanedlouho poté umírá, jeho syn Lutyj II. za pochodu dobývá hrad Astarup (Ostrorepy) - počátek Veliké války s Jezerní říší
Vojvoda Lutyj II. v Drvetu pasuje na rytíře jednotku kapitána Rogajla z Kamenného Srdce a zakládá tak Řád blahoslavených rytířů Kamenného Srdce
5402 Elfí království Dol Eithel uzavírá s Poljanou Smlouvu o složení holdu za záruku vlastní samosprávy
5403 Goranští Dernachové zakládají království Goran
5404 Aderská, lutská a erkonská vojska poráží voje spojených bergenských kmenů a obsazují Bergen
5405 Galbelch I. Černý, král aderský a lutský a markrabě erkonský, se prohlašuje knížetem bergenským
Poljanští dobývají Elien a vojvoda Lutyj II. stane v čele poljanského voje na břehu jezera Vespar, zanedlouho umírá v drobné šarvátce s vodními skřety
5406 Na trůn Poljany nastupuje šestiletý vojvoda Lutyj III., syn předchozího vládce, faktickou mocí však vládne kníže Jehorilan
5407 Poljanský vojvoda Lutyj III. umírá při morové epidemii, která vypukla ve Smirném a při níž zahynula víc než polovina obyvatel města, za vojvodu je zvolen kníže Jehorilan jako Lutyj IV.
První zmínky o plenění neznámých nájezdníků podél pobřeží Londelinu a v ústí řek.
5409 Vojvoda Lutyj IV. uděluje nový znak městu Mladči, zanedlouho umírá, vlády se ujímá vdova po Lutyjovi II. - Bogdana Elienská
5410 Drak Čebosar opět útočí na Poljanou dobytá území Jezerní říše, rytíři Kamenného srdce jsou rozprášeni v bitvě s drakovými černokněžníky
První mohútný úder tristramských klanů doléhá na občanskou válkou postiženou Bukovinu. Klany plení celou šíři pobřeží Londelinu
5411 Temné hlavice klanových lodí se poprvé objevují v ústí Adernašského veletoku a plení téměř všechny oblasti proti proudu. Zarostlí mohutní bojovníci, jejichž útok ohlašuje hrůzostrašný zvuk trub se objevují také v Taueru, Černozliči a Kotrijku. Mnozí mluví o trestu Bohů.
5418 V krvavé Bitvě národů na brechtské pláni poráží velekrál tristramských klanů Finn Sta Bitev spojené armády Horní a Dolní Bukoviny a Adernašského království. V bitvě umírá Edmund II. dolnobukovinský kníže i adernašský král Galbelch I. Černý. Klany si rozdělují dobytá území a vybírají zvláštní daň - eirgeld. Lidé prchají do hor. Tento postup pokračuje také v Taueru, Černozliči a Kotrijku.
5420 Bogdana I. zakládá po vzoru západním ve Volochinu tzv. Řád poljanských rytířů.
5425 Doba postupného upevňování poljanské moci v dobytých državách končí smrtí Bogdany I., zemským správcem je zvolen Kričev z rodu Krvičů
5430 Zemský správce Kričev z rodu Krvičů je korunován za vojvodu jako Kričev I.
Klanoví vojevůdci odhalují vzpouru a popravují 400 mužů z Bukoviny a Adernachu na tzv. Krvavý pondělek.
5433 Klany pronikají hluboko do vnitrozemí. Drancují a vraždí. Zničena rodová hrobka adernašských vládců a většina chrámů tří hlavních Bohů. Vzniká legenda o nadpřirozené síle Tristramců
5440 Vznik Spříseženectva na popud zličského krále Novosila a jeho tažení proti severské velmoci Dúanu. Tento obranný spolek spojuje sedm zemí: Věstulsko, Severní Podagu, Jižní Podagu, Zlič, Černozlič, Horní Bukovinu a Dolní Bukovinu, pomoc přislibují i divoké pralesní kmeny Skrundu. Země kolem Londelinu si od Spříseženectva slibují pomoc proti nájezdníkům z Tristramu.
0 5441 Svět v rozvratu: skřetí vojska pustoší v troskách vyvrácené Jezerní říše, divoké klany vládnou v zemích západu, Čarovci bojují s Gartreňany, poljanský vojvoda Kričev I. se připojuje k vojům Spříseženectva a společně poráží obrovskou armádu Dúanu...
Zásah bohů - Narovnání jazyků
3 5444 Tristramští válečníci z neznámých důvodů odplouvají zpět na Londelin zanechávajíc za sebou spálenou zemi. Všeobecná obnova. Oba bukovinské národy s konečnou platností splývají.
8 5449 Umírá poljanský vojvoda Kričev I. Osvoboditel, na trůn nastupuje jeho syn jako Kričev II.
9 5450 Po krátkém období míru začínají v Bukovině další třenice o trůn mezi mnohými větvemi obou panovnických rodů. Vnitřní správa země zachovává okresy podle klany vybíraného eirgeldu
10 5451 Kovir, zvaný Černý princ, zakládá v Bukovině Stromgardský rytířský řád
12 5453 V Čarohvozdu zvolen veliký žrec Slaven jako vládce - začátek teokracie
13 5454 V Poljaně umírá vojvoda Kričev II., na trůn nastupuje jeho bratr jako Srebrakan VII.
28 5469 Smrtí vojvody Srebrakana VII. vymírá v Poljaně dynastie Kričevů po meči, země se ocitá pod správou zemského správce Domagoje z Chustu
34 5475 Aderské království zakončilo proces podrobování okolních zemí vyhlášením císařství Adernach, prvním císařem je Dalarhalt I. Vítězný
43 5484 Fierinova družina zadržuje nápor vukogvazdských skřetů na severní Drangen
46 5487 Adernašský císař Borkhad I. Dobyvatel obsazuje Kortrijk a uděluje mu titul velkovévodství
48 5489 Zdá se, že důvodem odmlčení Tristramců jsou skřetí rasy. Právě snágové, skuruti a zlobři se totiž šíří z oblasti Mračných hor po hřebenech skal na východ.
49 5490 V Poljaně je za vojvodu zvolen kníže Pravokan, Domagoj z Chustu skládá úřad zemského správce
50 5491 Poljanský vojvoda Pravokan I. vyčleňuje z dobytých poljanských držav tři samostatná knížectví - Lesovo, Kamen a Polnoc - určená jeho synům
58 5499 Poljanský vojvoda Pravokan I. Mírotvůrce umírá, na trůn nastupuje jeho synovec jako Pravokan II.
59 5500 Poljana vystupuje ze Spříseženectva a vojvoda Pravokan II. ruší v Poljaně nevolnictví (vyjma Krvské oblasti)
60 5501 Poljanský vojvoda Pravokan II. uděluje Elienu nezávislost
63 5504 Začínají nájezdy vukogvazdských skřetů a goblinů na severní Drangen
64 5505 Města Aster, Elien, Cearta a Saftea zakládají Spolek jezerních měst
67 5508 Poljana uzavírá s Asterem a Elienem smlouvu o převzetí správy Hrtarského ústí
78 5519 Adernaští šlechtici si podmaňují Drangen, jenž je prohlášen vévodstvím
97 5538 Adernach válčí s Dolní Bukovinou v tzv. Bukovinských válkách
Čarohvozd se brání útoku Gartreňanů
99 5540 Ve východní Bukovině městské povstání přerůstá v rebelii všech vrstev obyvatel. Vzpouru podnítila dlouhodobá nestabilita a příkoří pramenící z hádek o trůn. Povstalci vedeni místní šlechtou a velkými přístavními městy se zmocňují jednoho z předních pretendentů na trůn a přesvědčují jej ke spolupráci proti ostatním nástupcům.
Čarohvozdské vojsko za pomoci elfích střelců vytlačuje Gartreňany zpět za Orlí hory
100 5541 V přístavu Wizimir je mezi pány, městy a budoucím panovníkem Nezamyslem podepsáno Slavné příměří, které ustavuje spoluvládní sbor krále tzv. Zemskou komoru a spojuje zemi ve Velkou Bukovinu pod vládou nové, Wizimirské dynastie
103 5544 Drangenští povstali proti útlaku adernašské šlechty
104 5545 Adernach je i přes značné úspěchy nucen ukončit válku s Dolní Bukovinou
105 5546 Spojenci využívájí ústupu císařství a pokračují ve sjednocovacích válkách. Na podzim je dobyto hlavní město Radegost, kde je korunován Nezamysl I. vojvodou. Na znamení ochrany stavů je změněn bukovinský erb. Zličský panovník se ujímá zbytku nevyslyšených pretendentů na trůn
109 5550 Svobodná města Stelea a Prunea vstupují do Spolku jezerních měst
112 5553 V Kortrijku začíná povstání proti Adernachu defenestrací císařského místodržícího
166 5607 Drangen získává nezávislost jako vévodství, Gothard I. Drakobijec na trůně
169 5610 Kortrijk získává nezávislost jako království, prvním králem je Lothar I.
177 5618 Nezamysl II. Vyznavač pozývá svého soka Dobretu ze zličského vyhnanství a podepsáním Podvojného zřízení dochází k opětovnému rozdělení Bukoviny na Horní a Dolní zemi. Oba panovníci přijímají titul král, čímž je ukončeno staleté nepřátelství s Poljanou. Dochází k bouřlivým protestům Zemské komory, která je rozdělena podle zeměpisného klíče
178 5619 Dobreta I. je korunován králem a město Velibrod ustanovuje svým sídlem.
180 5621 Nezamysl II. Vyznavač zaštiťuje reformní snahu pěti nejdůležitějších církví východu a svolí, aby sídlem tříletého sakrálního sněmu bylo hlavní město Bukoviny - založení tradice tzv. Triády
198 5639 Vznik poljansko-drangenské personální unie
200 5641 Sepsána statuta Mirwetyského vysokého učení (Mirvetys) - prvního generálního studia severně od Vesparského jezera, vítězně tak ukončen boj učenců o uznání
Tauerská královna Deron II. konfiskuje majetek kudůků a vyhání je ze země. V následujících dvou desetiletích odcházejí z Taueru prakiticky všichni kudůci. Většina z nich se usazuje v Horní Bukovině, Erkonsku a Jižní Podaze.
212 5653 Asteru vládne purkmistr Dagnir Veliký, počátek asterských výbojů
221 5662 Konec sporů mezi podažskými rody Medovousů a Radiců. Medovousové si ponechali vládu nad severem Podagy, Radici ovládli Podagu jižní a stali se nezávislými na knížecím stolci ve Smakogradu.
V Lesovu nastupuje na trůn kníže Krešimír a zakládá Řád rytířů bílé hvězdy, konec dobrovolné izolace Lesovského knížectví
237 5678 Nebývalý úspěch slaví mniši Provenitského řádu šířícího se z Horní Bukoviny
241 5682 Případ asterského vlkodlaka
256 5697 Poljanský vojvoda Bredakan IV. prohlašuje Vukogvazd za oblast státního zájmu Poljany
264 5705 Šachovnicové zákony zavedeny v Horní Bukovině. O rok později také v Dolní zemi
287 5728 Na přímluvu císařovny Kynhuty je císařským glejtem v Adernachu založen řád Ergiliánů.
295 5736 Lutský vévoda Jens z Blatredu je pověřen poljanským vojvodou Celjakanem III. prozkoumáním a osídlením kraje za říčkou Uvou zvaného Krain
298 5739 Adernašský císař Galbelch II. Vlkobijec zabírá Vitoljubsko, konec poljansko-drangenské personální unie
299 5740 Zemská komora v Horní i Dolní Bukovině schvaluje Ustanovení o polních zástavách
301 5742 Poljanský vojvoda Kolvakan I. prohlašuje Vukogvazd za erbovní knížectví patřící Poljaně a uděluje mu znak
302 5743 Poljanský vojvoda Kolvakan I. korunuje Jense z Blatredu za vévodu krainského
310 5751 Triáda ustanovuje odkaz Avelarda, zemřelého velkopřevora Sétvalova, církevním zíkonem a hlásí se tak k jeho touze změnit neřády v církvi. Avelard je blahořečen a jeho ostatky jsou uloženy do základů nového velkolepého chrámu v Radegostu
347 5788 Po krvavé řeži v Derangovu se od Slunečního bratrstva odděluje Bratrstvo úsvitu
351 5792 V Adernachu umírá Joralt Léčitel, svatý muž a vykonavatel mnohých zázraků
357 5798 V Asteru končí vláda Dagnira Velikého
394 5835 Krainský vévoda Sigdal II. je zabit drakem Lármahuirrém, jenž se místo něj prohlašuje za vévodu
402 5843 V Krainu nečekaně umírá samozvaný vévoda Lármahuirré I., novým vládcem se stává Sigdal III., syn zabitého Sigdala II.
413 5854 Černobor a Havranické knížectví je za obrovský obnos vykoupeno hornobukovinským panovníkem z rukou zličského knížete a stává se po téměř pěti stech letech opět součástí Horní Bukoviny
453 5894 Finlas, pán lesního království Eregrynu, uzavírá s tajným poselstvem poljanského vojvody Černokana I. Smlouvu o ochraně
475 5916 Katal a Nav, přístavy Vesparské říše, vstupují do Spolku jezerních měst
481 5922 Aderský zabiják Wern Jizva a bukovinský nájemný vrah Mutina z Bojanova zakládají počestný spolek Lovců hlav, jenž v mnoha zemích nahrazuje neschopné výkonné orgány
488 5929 Na drangenský trůn nastupuje vévoda Gandher I.
491 5932 Na poljanský vojvodský stolec nastupuje Drimjakan II.
493 5934 Na krainský trůn nastupuje vévoda Vihar II.
494 5935 Naposledy spatřen drak v Krivodarské oblasti
497 5938 Adernašský císař Datharold IV. nečekaně napadá Dolní Bukovinu a v bitvě u Razdaru poráží ve shonu svolanou armádu. Adernach tak získává Hraniční hory a jeho armáda postupuje do vnitrozemí
Čarohvozdský velký žrec Malech vyhlašuje v zemi víru v jediného boha Varogu
Ve Vukogvazdu založena Vukogvazdská družina
498 5939 V Dubovaru založena Družina správce Žitomíra
499 5940 Skřeti z Vukogvazdu útočí na severní Drangen, Vukogvazdská družina zabraňuje jejich vpádu do hrobky Bogena Ukrutného
V Bitvě zástav a ostruh u Poregradu bylo dolnobukovinským vojskem poraženo adernašské císařské rytířstvo. Nový typ polních vojsk složených z dobře organizovaných vojáků tak nenávratně zlomil poměr sil v celé oblasti Středových zemí a odhalil světu zcela nový styl boje. Hranice vrácena zpět a v Hraničních horách potvrzen status quo
500 5941 Nad zeměmi letí ocasatá hvězda - v Bukovině vyloženo jako božské znamení vyslovující souhlas s vytvořením nové země. Po sňatku Pravena I. zvaného Železná Pěst a Ruten Sličné slavně spojena Horní a Dolní Bukovina ve Velkou Bukovinu
Bez známky napětí uznává Adernach Velkou Bukovinu a uzavírá s ní koncem roku příměří
502 5943 Veliký jezerní zemětřas způsobený probuzením jezerního draka končí vznikem několika nových ostrůvků na Vesparském jezeře a zaplavením Žhavé pustiny. Na Poljanu pochodující armáda Černého krále je spláchnuta obrovskou přílivovou vlnou. Jezerní drak zvaný Dralaitiarréma se usazuje na Stříbrném ostrově a vydírá město Prunea.
Nepokoje v Krainu, opět způsobené drakem - vévoda Vihar II. zabit drakem Rai-Vientiénem, jenž uchvacuje moc v zemi.
Odstoupení poljanského vojvody Drimjakana II., na trůn nastupuje Galka z Chustu jako Galka I.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.