družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Bez Dějmistrova zpovědníku by nebylo kvalitních postav, a bez kvalitních postav by nebylo kvalitního hraní. Proto již od samých počátků hráči Vukogvazdské družiny vyplňují tento vyčerpávající dotazník. Jde totiž o neocenitelnou pomůcku každého Dějmistra, kterému jde o to, aby postavy byly skutečnými živými bytostmi, nikoliv shlukem několika čísel v osobním deníku. Dotazník, který zde najdeš, je určen pro potřeby Vukogvazdské družiny, ale v současné době připravujeme ke stažení jeho univerzální verzi, která poslouží všem ostatním hráčům Dračího doupěte.

Pár důležitých upozornění, pokynů a rad pro vyplňování dotazníku:

 • Je nutné odpovědět na všechny dotazy v rámci každé otázky, nikoliv jen na ten poslední!
 • Po zodpovězení každé otázky si svoji odpověď přečti a ověř, jestli skutečně odpovídáš na to, na co se otázka ptá.
 • Při vyplňování dotazníku nekalkuluj, zda ti tvá odpověď zaručí delší "životnost" tvé postavy – je to nesmysl.
 • Rozhodně neplatí, že čím extravagantnější postava, tím je zajímavější a získá víc zkušenosti.
 • Mnohé odpovědi vyžadují konzultaci s Dějmistrem, proto s těmi kouzelnými meči počkej až po debatě s ním.

  oddíl I. - základní charakteristika, minulost postavy

  1. Uveď jméno, případně přezdívku postavy, její rasu a povolání. Kde a kdy se tvá postava narodila, jak se jmenují a čím jsou její rodiče?

  2. Popiš svou postavu - její tělesnou konstituci, výšku a váhu, současný vzhled (ošacení a vybavení). Jak myslíš, že se tvá postava bude jevit na první pohled neznámému člověku (souvisí s charismatem).

  3. V kterého boha/bohyni věří tvá postava? (do značné míry ovlivněno původem, odpověď "v žádného" neexistuje) Je členem nějakého náboženského spolku? Jak silným věřícím je? (horlivým, tradičním, vlažným, pouze naoko...)

  4. Proč tvá postava odešla do světa? Čím se živila, než potkala družinu? Proč vstoupila/hodlá vstoupit do družiny? Co je cílem tvé postavy v družině?

  5. Umí tvá postava číst a psát? (pokud ano, uveď, jaké knihy četla, ale nezapomeň, že jsou v našem světě spíše vzácností) Naučila se tvá postava plavat? (zvaž, zda k tomu měla příležitost) Jakých dovedností za svůj život nabyla? (jízda na koni, lov, vaření, bylinkářství, léčitelství, obchodování, kovářství, pálení samohonky...)

  6. Jaký je vztah tvé postavy k opačnému pohlaví? Byla tvá postava zamilována? S jakým výsledkem? Chodila s někým či je ženatá/vdaná? Jaký typ protějšku se jí líbí (plavovlásky s dlouhýma nohama, kosmatí ramenatí bruneti...)

  7. Jaký je postoj tvé postavy ke smrti? Jak se staví k zabíjení? Zabila už někdy někoho? Pokud ano, proč a jak? Pokud ne, uveď situaci, za jaké by tak učinila.

  8. Jak se tvá postava obvykle chová v boji? (žene se dopředu, bojuje s rozvahou, drží se vzadu...) Je tvá postava odvážná, opatrná či zbabělá? Je-li zraněna, chce ustoupit, nebo dokáže "zatnout zuby" a bojovat dál? (velmi důležité, postava není jen počet životů na papíře!) Bojuje ráda nebo jen pokud není zbytí?

  9. Jaké nestvůry tvá postava dosud potkala? Kterou z nich považuje za nejstrašnější?

  10. Co ví tvá postava o magii? Jaký k ní má postoj? (má před ní respekt, bojí se jí, přitahuje ji, umí ji používat...)

  oddíl II. - duševní charakteristika postavy

  1. Je tvá postava svým založením spíše optimistou či pesimistou? Charakterizoval bys ji jako flegmatickou, sangvinickou, cholerickou či melancholickou?

  2. Jak je na tom tvá postava se sebevědomím? (je sebevědomá, hrdá, pyšná, nebo si připadá zakomplexovaná, méněcenná... nezapomeň: odpověď na tuto otázku ovlivňuje prakticky každou akci postavy a je důležité mít ji pořád na paměti)

  3. Řídí se tvá postava spíše rozumem či intuicí a citem? ("citem" rozhodně neznamená "neumí se ovládat") Za jakých okolností by se řídila tím druhým?

  4. Jak je na tom tvá postava s city? (je bezcitná, tvrdá, vyrovnaná, citlivá, přecitlivělá...) Jak se tvá postava jeví ohledně citů ostatním? Skrývá je, a pokud ano, umí to?

  5. Jak se tvá postava obvykle chová v družině/kolektivu? Je spíše společenský či samotářský typ? Je jí příjemné, když je na ni upřena pozornost ostatních? Má jednoho či dva opravdové přátele, nebo spíš mnoho známých?

  6. Ve skupině je tvá postava řadovým členem či jedním z vůdčích typů? Chce o všem rozhodovat, diskutovat, nebo raději počká, až jí řeknou, co má dělat? Vůči ostatním je spíše podřízený, nadřízený či na roveň?

  7. Ve družině sleduje tvá postava spíše individuální zájmy nebo jí jde více o kolektivní prospěch? Co je pro ně schopna obětovat? Má ve zvyku skrytě manipulovat s ostatními (ať už s dobrým či zlým úmyslem)?

  8. Je tvá postava spíše konfliktní či bezkonfliktní typ? Dokáže přiznat vlastní chybu sobě i navenek? Je schopná odpustit křivdu či urážku, nebo na ni nezapomíná a splácí?

  9. Uveď minimálně dvě charakterové vady či špatné vlastnosti své postavy (prchlivost, neupřímnost, zvědavost, hašteřivost, pověrčivost, podlézavost...).

  10. Uveď minimálně jeden komplex či dokonce psychickou chorobu své postavy (nekrofobie, klaustrofobie, agorafobie, arachnofobie...) Čeho se tvá postava bojí nejvíc?

  oddíl III. - postoje, názory a hodnotový žebříček postavy

  1. Jaké je přesvědčení tvé postavy? (podle pravidel DrD) Má nějaké zábrany nehledě na přesvědčení? Popiš okolnosti, za kterých by tvá postava byla schopna porušit obecný úzus. (porušit dané slovo, okrást přítele, zabít dítě či ženu...)

  2. Je tvá postava spíše egoistou či altruistou? Záleží jí vůbec na ostatních? Pokud ano, na kom a proč?

  3. Souhlasí tvá postava bezvýhradně s rčením "účel světí prostředky"? Pokud s výhradami, uveď je.

  4. Jaké má tvá postava plány do budoucna? (krátkodobé, v rámci družiny, i obecně, v horizontu několika příštích let)

  5. Má tvá postava nějaký vyšší životní cíl? Co je smyslem jejího života? (nezapomeň, že odpověď na tuto otázku nemá ujasněnou zdaleka každý a většina lidí prostě "jen" žije - v tomto případě výjimečně platí "žádná odpověď = taky odpověď")

  6. Jaký je vztah tvé postavy k penězům? Jak s nimi nakládá? Jak velká suma pro ni znamená pojem bohatství? (pro připomenutí - 120 zlatých je suma, se kterou se dá vyžít rok...)

  7. Napiš alespoň jednu, ale raději víc situací, kdy by tvá postava byla schopna zradit nebo opustit družinu či přátele? (odpověď "nikdy" není povolena)

  8. Jak se chováš ke svým oponentům, soupeřům a nepřátelům? (sebevědomě, zákeřně, podlézavě...) Jaký k nim obvykle zaujímáš postoj? (ignoruješ je, bojíš se jich, vážíš si jich, pohrdáš jimi...)

  9. Jaký má tvá postava názor na ostatní rasy (barbaři, půlčíci, elfové...), jaký je její vztah k obyvatelům jiných zemí a k dalším národům (Poljancům, Adeřanům, Bukovincům...), jaký postoj zaujímá vůči jednotlivým společenským třídám (králi, šlechtě, měšťanstvu, poddaným...)? Jakými rasovými a společenskými předsudky tvá postava trpí? (obšírná otázka, obšírná odpověď - rozepiš se)

  10. Pije tvá postava? Pokud ano, jak často? Jaký druh alkoholu má ráda? Jak se na ní působení pití projevuje? (dobrá nálada, upovídanost, zasmušilost, deprese...) Do jaké míry pije/vydrží pít a jak snáší následky?
 • nahoru
  © 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.